دسته بندی محصولات

بهداشت کودک

بهداشت فردی کودکان

بهداشت فردی کودکان بهداشت فردی کلیه اقداماتی که فرد در جهت حفظ سلامت جسمی و روحی انجام می دهد را شامل می شود. در بهداشت فردی مراقبت از اعضای بدن شامل پوست، مو، چشم، گوش صورت می گیرد. برخی از این ...
0

بهداشت دهان از تولد تا بلوغ

امروزه اهمیت نیاز در حقوق کودکان، در قرارداد ملل متحد درباره حقوق کودکان منعکس شده است. این سند برای تمامی افرادی که با کودکان سروکار دارند از جملهدندانپزشک های اطفال، مهم و قابل توجه است. همان طور که اشاره شد مراقبت های ...
0